Gidd Member oder ënnerstëtzt eis mat ënger Spend!


Kleeschen, Grillen mat Spiller, Treffen während dem ganze Joer - esou vill Geleeënheeten, dene Kanner eng Freed zu maachen. Plus alleguer déi aaner Interventioune bei dene verschiddenen Verwaltungen, etc. etc.

Ënnerstëtzt eis!

FleegeElteren Lëtzebuerg asbl

BIC: BCEE LULL
Iban: LU40 0019 2355 4566 0000

Cotisatioun 20€ pro Joer pro Famill.

Villmools Merci !!